第一单元字词及默写检测_pdf

当前位置: Docx88>幼儿教育>唐诗宋词>第一单元字词及默写检测_pdf


八年级上册第一单元基础练习

班级_________ 姓名_________ 成绩__________

一、看拼音写词语(每词1分,共35分)

kuì tuì xiè qì dū zhàn yèyǐ bān fā yí zhǔ jiàn shù

()()()()()()()zhòng cái jù é líng kōng xiāo sǎqīng yíng yóu zhōng kù sì

()()()()()()()xīn xiù hào hàn xián shú páo xiào chū zhōng shā lù cuàn gǎi

()()()()()()()dǐ lài wàng tú yì yǔ míng jì zhāng xiǎn cuī kū lā xiǔ

()()()()()()yǎn huā liáo luàn rú mèng chū xǐng yìsī bùgǒu bǎi shǒu qǐ jiā

()()()()dān jīng jiélǜ wú chù dùn xíng cǎn jué rén huán zhèn lóng fā kuì

()()()()

二、字音辨析,请在括号内填入加点字的正确读音选项。(每题1分,共9分)

1.辱没.() A.méi B.mò

2.承载.() A.zǎi B.zài

3.翘.首() A.qiáo B.qiào

4.悄.然() A. qiǎo B. qiāo

5.镌.刻()A. juān B.juàn

6.要塞.()A.sāi B.sài C.sè

7.屏.息敛声() A.bǐng B.píng 8.锐不可当.() A.dǎng B.dāng

9.着.陆() A.zháo B.zhāo C.zhuó

三、古诗文默写(40分)

(一)直接默写(每空1分,共13分)

1.自三峡七百里中,两岸连山,________________。(《三峡》郦道元)相关主题